Тақырыбы: Қоршаған орта және тұрғындар денсаулығы.

2. Мақсаты:қоршаған орта ластануының қауіптілік дәрежесін кешенді бағалау және оның тұрғындар денсаулығына әсері туралы білімдерін қалыптастыру және дағдыландыру.

3. Дәріс тезистері:ДДСҰ бойынша «денсаулық түсiнiктемесi». Денсаулықты анықтайтын факторлар. Тұрғындар денсаулығына ластанған қоршаған орта әсер ету типтерi. Тұрғындар денсаулығының көрсеткіштері оған қоршаған ортаның әсерiн сипаттайтын: санитарлық –демографиялық,аурушаңдылық, мүгедекті, физикалық дене жетілуі. Қоршаған ортаның ластануына байланысты ҚР тұрғындар денсаулығының кейбiр ерекшелiктерi. Экология барлық тiрi ағзалардың өзара қарым қатынастарын оқытады (адамды қосқанда) қоршаған ортамен. Қоршаған ортаның гигиенасы тек қана медициналық аспектілердiң мәселелерiмен ғана айналысады. Ол қолайсыз орта қарым қатынастардағы адам денсаулығына негiзгi бiрiншi ғылыми аурулардың алдын алу болып табылады.

Адам денсаулығы негiзгi екi факторлардың түрлерiнiң әсерлерiмен қалыптасады:

1. Iшкi – тұқымқуалаушылық (генетикалық), яғни, берiлген жекелiк қасиетке.

2. Сыртқы – қолайлы және қолайсыз.

Адамға күнделiктi жағдайда бiруақытта барлық күрделi кешендi көптiк орта факторлары әсер етедi. (үнемi және кезеңмен). Факторлардың iшiнде бiрiде жеке әсер етпейдi, түрлi сандармен және сапаларымен сипатталатын көптiк қослыстар тудыратын. Сондықтанда барлық кешендi гигиеналық бағалау белгiлi әдiстемелiк қиындықтармен қадағаланады. Толығымен қоршаған ортаның факторлары химиялық, физикалық болып бөлiнедi.

4.Иллюстрациялы материалдармультимедийлік презентация

Дебиет

1. Методические рекомендации «Постановка экспериментальных исследований по изучению характера комбинированного действия химических веществ с целью разработки профилактических мероприятий». М., Минздрав СССР, ГСЭУ, 47 С.

2. Кенесариев У.И., Жакашов Н.Ж., Снытин И.А., Сейдуманов С.Т., Рыскулова А.Р., Тезекбаева Ж.Г. и др. Интегральная оценка степени опасности загрязнения окружающей среды на здоровье населения в регионах нефтегазоконденсатных месторождений (метод.указания). Алматы, 1996.3. Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2007 году // Официальный статистический сборник Миндздраво Республики Казахстан. Алматы-Астана, 2007 г., 259 стр.

4. Э.Б. Алиби, Е.К. Алиби. Окружающая среда и здоровье детей в экологически неблагополучном регионе Казахстана // Вестник КазНМУ, №1, 2008, часть II, С.14-16.

5. Экология: учеб.пособие/ C.А. Сергейчик. - Минск:Современная школа, 2010. -400 с.,

6. Экология в вопросах и ответах: учеб.пособие/ В.И. Коробкин, Л.В.Предельский: Феникс, 2009.-378с,

7. Учение об окружающей среде:учеб. пособие/ Г.К. Ерубаева: Алматы, казак универс 2011.-153с.

8. Экология и устойчивое развитие.учеб. пособие/ Колумбаева С.Ж., Бильдебаева Р.М., Шарипова М.А. Алматы, Қазақ университеті, 2012 -133 с.

9. Экология: учеб.пособие/ В.И. Коробкин, Л.В.Предельский: Феникс, 2008.-315с, стр. 5-14.

10. Кенесариев У.И., Жакашов Н.Ж. Экология и здоровье населения. Учебник для ВУЗов и колледжей. - Алматы, 2002 -260 с.

11. Доклады Министерства охраны окружающей среды РК «О состоянии природной среды РК» 2000-2007гг.

12. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001. – 576 с.

13. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учебное пособие. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.-320с.

14. Пивоваров Ю.П. Королик В.В, Зиневич Л.С. Гигиена и основы экологии человека. Серия «Учебники и учебные пособия» Ростов на Дону: «Феникс», 2002. – 512 с.

15. Денисов В.В., Денисова И.А. Экология: 100 экзаменационных ответов. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/д: Изд.центр «МарТ»,2003.- С.8-23.

6.Қорытынды сұрақтары(кері байланыс):

1. ДДҰ бойынша денсаулық түсінігі

2. Қоршаған ортаның қандай факторлары денсаулыққа әсер етеді?

3. Қандай әлеметтік және биологиялық факторлар денсаулыққа әсер етеді?

4. Қоршаған ортаның химиялық факторлары тұрғындар денсаулығының көрсеткіштеріне қалай әсер етеді?

5. Тұрғындардың аурушаңдығы дегеніміз не және олардың қандай түрлері бар?


8771144824753233.html
8771184502861577.html

8771144824753233.html
8771184502861577.html
    PR.RU™