СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Бекерская Д.А. Бюджетное право и бюджетный процесс в Украине: Учеб.-метод

Предыдущая123456789Следующая

Бекерская Д.А. Бюджетное право и бюджетный процесс в Украине: Учеб.-метод. пособие. – О.: Юрид. лит., 2004. – 208 с.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 37 – 38. – Ст. 189.

Воронова Л.К. Бюджетно-правове регулювання в СРСР. – К.: Вища шк., 1975. – 183 с.

Воронова Л.К. Правовые основы расходов государственного бюджета в СССР. – К.: Вища шк., 1981. – 223 с.

Воронова Л.К. Фінансове право України: Підруч. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

Галушка Є.О., Охрімовський О.В., Хижняк Й.С. Казначейська справа: Навч. посіб. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 248 с.

Дмитрик О.А. Содержание и классификация финансовых правоотношений: Моногр. / Под ред. Н.П. Кучерявенко. – Х.: Легас, 2004. – 160 с.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 13. – Ст.908.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7.12.1984 р. // Кодекси України. – 1999. – № 5.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001р. // Там же. – 2001. – № 25 – 26. – Ст.131.

Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм / Под ред. Н.И. Химичевой. – М.: Норма, 2001. – 352с.

Кучерявенко Н.П. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине. – Х.: Консум, 1997. – 256 с.

Научно-практический комментарий Бюджетного кодекса Украины / Кол. авт.: Г.В. Бех, Л.К. Воронова, Н.П. Кучерявенко и др.; Под общ. ред. Н.П. Кучерявенко. – Х.: Одиссей, 2005. – 600 с.

Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 с.

Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. – Чернівці: Чернів. ун-т, 1997. – 244 с.

Податкове право: Навч. посіб. / За ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.

Положення про валютний контроль: затверджене постановою Правління Національного банку України від 08.02. 2000 р. № 49 // Офіц. вісн. України. – 2000. – №14. – Ст.573.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. постановою Правління Національного банку України від 15.12. 2004 р. № 637 // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 3. – Ст.155.

Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 26.08.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 35. – Ст.1785.

Порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 04.10.1999 р. № 542 // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 42. – Ст.2114.Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – С. 9.

Правила торгівлі іноземною валютою: Затв. постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. № 281 // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – №. 35. – Ст. 2133.

Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. // Там же. – 1993. – № 23. – Ст.243.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // Там же. – 2001. – № 5 – 6. – Ст.30.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. // Там же. – 1999. – № 40. – Ст.365.

Про державний внутрішній борг України // Там же. – 1992. – № 41. – Ст. 598.

Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 13. – Ст.110.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України в ред. від 24.12.1993 р. // Там же. – 1994. – № 15. – Ст.84.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.1993 р. // Там же. – 1994. – № 15. – Ст.84.

Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. // Там же. – 1997. – № 37. – Ст. 237.

Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань: Закон України від 01.07.2004 р. // Там же. – 2004. – № 52. – Ст. 561.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. // Там же. – 1997. – № 24. – Ст.170.

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. // Там же. – 1999. – № 29. – Ст.238.

Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 20. – Ст.828.

Про Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 26.08.1999 р. // Там же. – 1999. – № 35. – Ст.1785.

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. // Там же. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44.

Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.1996 р. // Там же. – 1996. – № 43. – Ст.212.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 1993. – №17. – Ст.184.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02. 1993 р. // Там же. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 16. – Ст. 119.

Про структуру бюджетної класифікації: Постанова Верховної Ради України від 12.07.1996 р. // Там же. – 1996. – № 42. – Ст.208.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 32. – Ст.1457.

Про ціни та ціноутворення: Закон України від 3.12.1990 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1990. – № 52. – Ст. 650.

Про цінні папери і фондову біржу // Там же. – 1991. – № 38. – Ст. 508.

Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Моногр. – Ірпінь: Акад. держ. подат. служби України, 2001. – 407 с.

Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права. – Х.: Бізнес Інформ, 1998. – 136 с.

Фінансове право України: Підруч. / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.

Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР. Правовые вопросы. – М.: Юрид. лит., 1973. – 222 с.


8766359022164137.html
8766418893712064.html

8766359022164137.html
8766418893712064.html
    PR.RU™